ثبت پرسش

راندمان عملکرد کدام یخچال و فریزر بالاتر است؟
ساید بای ساید
دودرب(یخچال پائین فریزربالا)
کمبی( فریزر پایین یخچال بالا)

راندمان یا بازدهی: نشان دهنده جلوگیری از هدر رفتن مواد، انرژی، سرمایه و زمان در انجام کارهاست.

U