ورود

به ازای دعوت از هر یک از دوستان تان، ۲۵ امتیاز معادل ۲۵ هزار تومان هدیه بگیرید.

امکان پرداخت نقدی در محل تحویل در فاز اول فقط برای مشتریان مقیم شهرستان تهران فراهم گردید. درصورت موفقت آمیز بودن در ادامه برای سایر شهرستان ها نیز فعال خواهد گردید. رد کردن